Dnes je 14.12.2018, meniny má Branislava/Bronislava.   

Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva - doplnený videozáznam

Zverejnené: 28.02.2011 11:30:59 |   | vytlačiť
obr: Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva - doplnený videozáznam

Vo štvrtok 24. februára sa poslanci stretli na prvom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Februárového zastupiteľstva sa zúčastnilo 17 poslancov. Hneď na úvod zložil poslanecký sľub Jozef Tomčáni, ktorý na ustanovujúcom zastupiteľstve chýbal.

Informáciu o plnení rozpočtu predniesol prítomným hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo. Podľa predloženej správy, plnenie bežných príjmov bolo na úrovni 96 % oproti schválenému rozpočtu. Najvyšší výpadok v bežných príjmoch bol pritom v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a to vo výške 815 048 eur. Výpadok príjmov v tejto položke bol čiastočne kompenzovaný bežným transferom z Ministerstva financií vo výške 261 731 eur. Keďže aj naše mesto pocítilo výpadok na podielových daniach, predložil Juraj Gallo návrh na rozpočtové opatrenie. To predstavovalo zníženie celkového rozpočtu mesta na strane príjmov ako aj výdavkov o 100 000 eur. Toto rozpočtové opatrenie však poslanci neschválili. Ivan Černaj: „Pre mesto to znamená, že nebolo naplnené uznesenie zastupiteľstva, ktoré schválili poslanci v decembri, a síce, že je potrebné urobiť šetriace opatrenia vo výdavkovej časti, kde nám chýba 100-tisíc eur v rozpočte. Každý vedúci odboru na MsÚ dostal príkaz, aby našiel 10-tisíc eur vo výdavkovej časti. Jednotlivé odbory to detailne urobili a pripravili návrh pre poslancov, aby videli, kde sa bude najviac šetriť. Dnes to poslanci neschválili. Znamená to, že sa ide podľa starého rozpočtu. Teraz tak pôjde o to, aby sa ukázalo, v ktorých častiach bude potrebné šetrenie. Keby sme boli nedôslední a držali by sme sa starého rozpočtu, išli by sme do mínusu a robili mestu tzv. sekeru. To však určite robiť nebudeme. Naďalej však budeme dávať poslancom návrhy, ktoré položky sa budú krátiť. Určite dôjde k zmene rozpočtu, v opačnom prípade by sme sa museli držať toho, čo už bolo schválené a na čo jednoducho mesto nemá. Osobne ma mrzí, že poslanci neschválili nami navrhované príjmy pri zvýšení dane z nehnuteľností, čo je výpadok, ktorý nám chýba." Medzi poslancami, ktorí hlasovali za prijatie navrhovaného rozpočtu, bol aj Richard Rišňovský: „Hlasoval som za prijatie rozpočtového opatrenia aj napriek tomu, že mám výhrady k tomu, ako je rozpočet spracovaný. S veľkou pravdepodobnosťou príde k ďalšiemu zníženiu podielových daní, pretože nepredpokladáme, že výber daní bude výborný, a teda aj prerozdelenie pre obce a mestá bude zlý. Peniaze v rozpočte však musíme nájsť. Je to tak isto ako doma, keď peniaze nemáte, niekde ušetriť musíte." Navrhované rozpočtové opatrenie však našlo v radoch poslancov viac odporcov. Medzi nimi bol aj Ján Vinarčík: „Rozpočtové opatrenie číslo 1, ktoré bolo predložené, bolo len splnením sľubu primátora, že ak sa zvýšia dane o približne 200-tisíc eur, tak on nájde rezervy v hodnote 100-tisíc eur na strane výdavkov. Dobre si pamätáte, že som rozpočet na rok 2011 kritizoval už pri jeho prijímaní, kedy som hovoril, že výpadky sú väčšie. Výsledky volieb boli také, že sa zišla partia ľudí, ktorá chce v tomto meste solídne pracovať. Mestské zastupiteľstvo sa chce naozaj aktívne podieľať na príprave všetkých dokumentov. Jedným z týchto dokumentov je aj rozpočet mesta. Povedali sme, že musíme robiť systémovo a koncepčne. Solídny a dobre prepočítaný návrh musí prísť na najbližšom zasadnutí. Tých opatrení bude niekoľko - presne toľko, koľko bude treba na vyrovnaný rozpočet. Ani navýšenie príjmov o 200-tisíc eur podľa môjho názoru nerieši vyrovnanosť rozpočtu. Ak bol výpadok za minulý rok 800-tisíc eur v položke podielových daní, nepredpokladám, že tohto roku bude rozdiel menší. Musíme sa preto pasovať s touto sumou, 100-tisícová navrhnutá zmena to určite nerieši." Poslanec Norbert Nagy: „Osobne som nemohol súhlasiť s predloženým návrhom zmeny rozpočtu z dvoch dôvodov: chýbajúca proporcionalita v krátení kapitol, keď každej sa škrtne po 10 000 eur. Malej kapitole zoberieme 10 % a veľkej ani len 1 %? Niektorí zamestnanci mesta zrejme pri šetrení prostriedkov prídu o prácu, nemyslím si však, že by to mali byť mestskí policajti, ktorí už beztak v uliciach mesta chýbajú."

Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve predstúpila pred poslancov aj riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Lívia Adamová, ktorá ich informovala o vývoji na trhu práce a o stave nezamestnanosti v našom meste za rok 2010. Zo správy vyplýva, že ku koncu minulého roku bolo v okrese Žiar nad Hronom evidovaných 3574 uchádzačov o zamestnanie, čo je oproti roku 2009 o 44 uchádzačov menej. Z uvedeného počtu je pritom 1486 uchádzačov z nášho mesta. Miera nezamestnanosti bola ku koncu minulého roka 15,58 %, čo je v porovnaní s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR druhá najnižšia.

Vo štvrtok bol poslancom predložený aj návrh Komisií zriadených pri MsZ. Tento návrh poslanci schválili. Norbert Nagy: „Hľadanie rezerv v mestskom rozpočte bude úloha aj pre novokreované komisie schválené na dnešnom zastupiteľstve. Ako predseda novovzniknutej komisie pre šport a mládež vítam schválenie dlhodobého prenájmu zimného štadióna spoločnosti Sport Trend, ktorá prišla s projektom, ktorý môže pomôcť vrátiť do Žiaru hokej a predaj pozemku spoločnosti Projekt plus, ktorá pri plavárni vybuduje nový športovo-relaxačný komplex."

V rámci zasadnutia poslanci schválili miesta na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti. Znamená to, že záujemcovia o sobáš budú môcť sľub manželstva zložiť aj v exteriérových priestoroch na území mesta Žiar nad Hronom, a to v Parku Štefana Moysesa.

Ďalšími bodmi programu februárového zastupiteľstva bolo aj delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení, prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ na príslušný kalendárny rok či schválenie VZN k Trhovému poriadku pre Novú tržnicu a VZN k Trhovému poriadku pre príležitostný mestský trh. V ďalšom bode vedúca odboru správy majetku mesta, Miroslava Paulíková, predložila návrh na uznesenie o zapracovanie zmien do VZN - Zásady hospodárenia s majetkom mesta, ktoré vychádzali i z právnych predpisov.

Ďalej poslanci schválili i odpredaj pozemku nachádzajúceho sa medzi mestskou plavárňou a takzvaným internátom. Na uvedenom pozemku chce nový majiteľ vybudovať športovo-relaxačné centrum. Poslanci tiež počas tohto bodu programu schválili prestavbu a prístavbu sociálneho zariadenia na Svätokrížskom námestí pre účely cukrárne a cukrárenskej výroby. Ako sme vás v predchádzajúcom čísle informovali, spoločnosť Sport Trend požiadala o prenájom zimného štadióna na viacročné obdobie. Poslanci dali tomuto návrhu a ďalším plánom spoločnosti zelenú.

Poslanci znížili primátorovi plat
V závere zasadnutia sa schvaľovalo aj upravenie primátorského platu. I keď nie všetci poslanci s týmto návrhom súhlasili, nakoniec odhlasovali jeho zníženie. Lýdia Cígerová: „Pri hlasovaní o znížení platu primátorovi mesta som sa zdržala, pretože úprava platov primátorom a starostom to bude predmetom nového hlasovania národnej rady. Myslím si, že by bolo dobré, keby sa aj poslanci sami od seba vzdali poslaneckej odmeny za tento rok - pokiaľ sa situácia neupokojí a nebudú financie. Nie je to síce veľa, ale ani málo. Ušetrená suma by možno pomohla niektorej inej zložke v meste. Určite na najbližšom zasadnutí navrhnem spôsob 10-percentného šetrenia z poslaneckej odmeny." Jediným, ktorý hlasoval proti zníženiu platu primátorovi bol Peter Antal: „Dôvod bol prozaický. Na marcovej schôdzi národnej rady má byť hlasovanie o zmene zákona o odmeňovaní primátorov. Vôbec nevieme, akým spôsobom bude zákon upravený. Jedno je však isté - zrejme v apríli sa budeme k odmeňovaniu primátora musieť znovu vrátiť. Nevidel som preto dôvod, aby sme na jeden mesiac upravovali primátorov plat." Oslovili sme aj samotného primátora: „Poslanci mi upravili plat smerom nadol, čo je úplne normálne v tejto situácii. Keby s tým návrhom neprišli oni, navrhnem to ja. K základnému platu mi dali 1,5-násobok, čo pre mňa znamená zníženie asi o 21 %. Doteraz som dostával na účet približne 2770 eur, teraz to bude niečo cez 2000 eur," dodal na záver. Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 5. mája.

Účasť poslancov na zasadnutí MsZ:

Mgr. Peter Antal - /
Mgr. Monika Balážová - /
PaedDr. Veronika Balážová - /
Ing. Mária Biesová - /
Ing. Dušan Bosák - /
MUDr. Lýdia Cígerová- /
Mgr. Katarína Dekýšová - /
Ing. Peter Dubeň - /
Mgr. Norbert Nagy - /
Mgr. Marek Rakovský - /
MUDr. Richard Rišňovský - /
Mgr. Martin Sklenka - /
Stela Šeševičková -
/
Jozef Tomčáni -
/
Ing. Rastislav Uhrovič - /
Ing. Ján Vinarčík - /
Ing. Stella Víťazková -
O
Ing. Emil Vozár - /
Ing. Michal Žurav - /Legenda:

/ - účasť na zasadnutí
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí

Súvisiace sekcie:Novinky

12.12.2018 14:33:15 Šport

MŠK Žiar nad Hronom najúspešnejším klubom Majstrovstiev republiky

Začiatok decembra patrí už tradične najvýznamnejšej domácej súťaži v karate – Majstrovstvám republiky. Majstrovstvá republiky sú náročným turnajom, na ktorý si ...

12.12.2018 11:56:23 Naše mesto

Prerušenie prevádzky materskej školy a elokovaných pracovísk

Mesto Žiar nad Hronom ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vydáva v súlade s vykonaným prieskumom záujmu o materskú školu počas školských prázdnin organizačný ...

12.12.2018 08:12:51 Naše mesto

V žiarskej nemocnici liečia aj zriedkavé choroby

V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom sa zaoberajú aj chorobami, ktoré sú zriedkavé. Tie postihujú menej ako jednu osobu z 2000 ...

11.12.2018 10:22:15 Naše mesto

Na rozvoj odborného vzdelávania získala technická škola 1,3 milióna eur

Banskobystrický samosprávny kraj vytváraním strategických partnerstiev úspešne získava mimorozpočtové zdroje a tým znásobuje investície do rozvoja kraja. Na rozvoj odborného ...

10.12.2018 10:22:56 Šport

Minibasketshow po druhýkrát

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom úzko spolupracuje so Slovenskou basketbalovou asociáciou (SBA) pri realizácii viacerých významných projektov. MINIBASKETSHOW, úspešný ...

06.12.2018 11:41:53 Naše mesto

Trieďte odpad aj počas sviatkov

Vianoce, najočakávanejší sviatok roka, sú predo dvermi, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Málokto sa ale ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky