Dnes je 20.09.2019, meniny má Ľuboslav(a).   

Zo zasadnutia MsZ: Na mládežnícke aktivity sa podarilo získať 110-tisíc eur mimo mestského rozpočtu

Zverejnené: 06.05.2011 13:55:26 |   | vytlačiť
obr: Zo zasadnutia MsZ: Na mládežnícke aktivity sa podarilo získať 110-tisíc eur mimo mestského rozpočtu

Vo štvrtok 5. mája sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho všetkých 19 poslancov.

Bohatý program zasadnutia otvorila Magdaléna Poloňová, členka petičného výboru, ktorá pred prítomných poslancov a vedenie mesta predstúpila s protipotratovou petíciou. Petícia zameraná proti vykonávaniu interrupcií v žiarskej nemocnici prebiehala od 9. marca do 21. apríla a podpísalo sa pod ňu viac ako 1800 občanov. Na žiarskych poslancov, ako aj na vedenie mesta,sa obrátila s prosbou o doručenie petície riaditeľstvu Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom. Poslanci túto petíciu zobrali na vedomie, a zároveň dali prednostke úlohu odovzdať ju riaditeľovi žiarskej nemocnice.

Správu o činnosti Mestskej polície v našom meste predniesol prítomným poslancom náčelník, Vladimír Mališ. Informáciu o plnení rozpočtu mesta, ako aj návrh na jeho prvú zmenu, prezentoval hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo. Podľa tejto správy sú celkové skutočné príjmy mesta k 31. marcu tohto roka na úrovni 4 454 690 eur a celkové skutočné výdavky 2 311 990 eur. K tomuto dátumu tiež bol upravený rozpočet mesta o prostriedky zo štátneho rozpočtu. Zmena rozpočtu obsahuje presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Juraj Gallo tiež predniesol záverečný účet mesta za rok 2010. Výsledkom hospodárenia za minulý rok bol schodok vo výške 1 482 007,78 eur. Vzniknutý výsledok hospodárenia bol vysporiadaný z návratnej finančnej výpomoci, a to úverom na verejné osvetlenie vo výške 1 046 996 eur a z rezervného fondu vo výške 435 011,78 eur. Na vznik tohto schodku malo vplyv čerpanie úveru na verejné osvetlenie, prefinancovanie projektov z fondov EÚ, ako aj výpadok príjmu z podielových daní.

MŠK a Technické služby, s. r. o., budú mať nových konateľov

Jedným z bodov programu boli aj správy o činnosti obchodných spoločností a príspevkovej organizácie. O činnosti Mestského kultúrneho centra informovala jeho riaditeľka, Valéria Ferčáková, za Technické služby, s. r. o., predniesla správu zastupujúca riaditeľka, p. Pinková a o Mestskom športovom klube informoval Ján Žiak. Tento bod programu bol tiež doplnený o zmenu v orgánoch MŠK a Technických služieb, s. r. o. Poslanec Peter Dubeň navrhol odvolať konateľa MŠK, Jána Žiaka, a zároveň navrhol za nového konateľa vymenovať poslanca Norberta Nagya. Odvolaní boli aj členovia dozornej rady, ktorých by mali nahradiť poslanci Richard Rišňovský a Emil Vozár. „Komisia pre šport a mládež sa niekoľkokrát zaoberala celým chodom a štruktúrou MŠK. Poslanci sa preto dnes na rozhodnutie a odporúčanie celej komisie rozhodli schváliť odvolanie riaditeľa a konateľa MŠK, Jána Žiaka. Keďže nositeľom myšlienky rekonštrukcií smerníc bol okrem mňa i Norbert Nagy, vzišlo z toho aj odporúčanie schváliť ho ako riaditeľa a konateľa MŠK," povedal Peter Dubeň. Valné zhromaždenie by v blízkej dobe malo potvrdiť toto odporúčanie MsZ. Norbert Nagy: „Získať dôveru poslancov, primátora či viceprimátora mesta bolo najľahším krokom. Teraz ma čaká ťažší krok, a síce získať dôveru prezidentov klubov, športovcov, trénerov a funkcionárov, ktorých prácu si nesmierne vážim. Najťažším krokom, ktorý sa predchádzajúcemu vedeniu nepodarilo zvládnuť, bolo získanie dôvery veľkých sponzorov mesta. Keď budem o rok skladať účty so správou o hospodárení MŠK, chcem dokázať, že dôveru, ktorú mi dali, nesklamem. Chcem tiež zagarantovať, že keď budú potrebné financie, budeme mať extraligu volejbalu či basketbal 1. ligu s ambíciou na extraligu. Mojou ambíciou je tiež vyriešiť hokej a futbal." Norbert Nagy si je tiež vedomý toho, že MŠK je kolos 16 klubov a viac ako tisícky členov a všetku zodpovednosť za nich má práve konateľ MŠK. „Určite chcem, aby každý prezident vytváral zápisnice z trénerských či výkonných rád, a až keď ich podpíše konateľ, ktorý s nimi súhlasí, vtedy to bude pre všetkých členov klubu záväzné. Čo sa týka sponzorov, som presvedčený, že ľudia, ktorí ma poznajú, mi dajú dôveru. Našou hlavnou ambíciou nie je naťahovať ruku k mestu, my chceme naťahovať ruku ku sponzorom - filantropom."

Reakciu na demisiu konateľa  Technických služieb, s. r. o., bolo vymenovanie nového konateľa, ktorým sa stal Peter Antal. Členstva v dozornej rade sa vzdal aj Juraj Gallo, jeho miesto by mala zaujať poslankyňa Mária Biesová. V oboch prípadoch (MŠK, TS, s. r. o) však o nových konateľoch a členoch dozorných rád bude rozhodovať Valné zhromaždenie.

Koordinátorke pre prácu s mládežou sa podarilo získať viac ako 110-tisíc eur

Poslanci na májovom zastupiteľstve schválili tiež VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a VZN o záväzných častiach územného plán mesta Žiar nad Hronom - zmeny a doplnky č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 a VZN mesta Žiar nad Hronom - Trhový poriadok pre Svätokrížsku tržnicu.

O stave kroniky mesta k 20. aprílu informovala jej kronikárka, Mária Zaťková, ktorá ju začala viesť v septembri 2001. Na vlastnú žiadosť ukončí funkciu kronikárky 31. mája tohto roku. Za obdobie, kedy kroniku viedla, pripravila 10 jednoročných konceptov kronikárskych záznamov za kalendárne roky 2001 až 2010, ktoré sú zapísané v originálnom IV. zväzku Kroniky mesta. Vedenie mesta a poslanci Márii Zaťkovej za jej dlhoročnú a precíznu prácu poďakovali.

Poslancov o svojej činnosti informovala aj koordinátorka práce s mládežou, Michaela Pribilincová. Aktivity koordinátorky boli stanovené tak, aby sa nemuseli použiť financie z rozpočtu mesta pre prácu s mládežou. Doterajšie ciele a úlohy splnila nad očakávania, mimo rozpočtu mesta získala pre mládež viac ako 110-tisíc eur. Naše mesto tiež prezentovala v pozitívnom vzťahu k mládeži na národnej a nadnárodnej úrovni na rôznych školeniach, seminároch a konferenciách o mládeži.

Na štvrtkovom zasadnutí MsZ sa doplnili aj poslanci pre výkon zboru pre občianske záležitosti, keďže doterajší počet schválených poslancov a neposlancov je nepostačujúci. Výkonom občianskych obradov poslancov MsZ boli poverení Peter Antal a Mária Biesová a za neposlancov Silvia Hlôšková, s výnimkou vykonávania aktov uzatvárania manželstva.

V závere májového zasadnutia MsZ informoval poslancov o plnení zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk správca žiarskeho cintorína, Dušan Reiter zo spoločnosti Grrei. Pre zaujímavosť môžeme uviesť, že za obdobie od 7. mája 2010 do 31. decembra 2010 sa na poplatkoch v Žiari nad Hronom vyzbieralo 6 727 eur a v Šášovskom Podhradí 471 eur. Na webovej stránke www.cintoriny.sk si môžete vyhľadať údaje o hroboch a zomrelých s fotografiou náhrobku, a to pre cintoríny v Žiari nad Hronom a Šášovské Podhradie.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 16. júna 2011.Program zasadnutia MsZ:


 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
 2. Aktivita občanov - odovzdanie petície.
 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
 4. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2010.
 5. Správa o činnosti MsP za rok 2010.
 6. Informácia o plnení rozpočtu mesta:
  • a) Návrh na l. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.
 7. Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom:
  • a) stanovisko audítora,
  • b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2010.
 8. Správa o činnosti obchodných spoločností a príspevkových organizácií:
  • a) MsKC,
  • b) TS s. r. o.,
  • c) MŠK s. r. o.
  • d) zmeny v orgánoch MŠK, s. r. o.,
  • e) zmeny v orgánoch TS, s. r. o.
 9. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
 10. VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - zmeny a doplnky č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009.
 11. Informácia o stave kroniky mesta Žiar nad Hronom ku dňu 20.4.2011.
 12. Informácia o činnosti koordinátora práce s mládežou.
 13. Doplnenie poslancov pre výkon zboru pre občianske záležitosti.
 14. Interpelácia poslancov.
 15. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  • a) SMM - pozemkové,
  • b) Informácia o plnení zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk spoločnosťou GRREI, s. r. o.,
  • c) VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa dopĺňa VZN č. 11/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
  • d) VZN mesta Žiar nad Hronom - Trhový poriadok pre Svätokrížsku tržnicu.
 16. Záver.

Účasť poslancov na zasadnutí:


Mgr. Peter Antal - /
Mgr. Monika Balážová - /
PaedDr. Veronika Balážová - /
Ing. Mária Biesová - /
Ing. Dušan Bosák - /
MUDr. Lýdia Cígerová- /
Mgr. Katarína Dekýšová - /
Ing. Peter Dubeň - /
Mgr. Norbert Nagy - /
Mgr. Marek Rakovský - /
MUDr. Richard Rišňovský - /
Mgr. Martin Sklenka - /
Stela Šeševičková - /
Jozef Tomčáni - /
Ing. Rastislav Uhrovič - /
Ing. Ján Vinarčík - /
Ing. Stella Víťazková - /
Ing. Emil Vozár - /
Ing. Michal Žurav - /Legenda:

/ - účasť na zasadnutí
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí

Súvisiace sekcie:Novinky

19.09.2019 13:25:31 Kultúra

Enviro deň v Žiari prinesie zábavu aj osvetu 

Planétu máme len jednu a čím skôr ju začneme chrániť, tým lepšie. S environmentálnou výchovou musíme začať u tých najmenších. ...

19.09.2019 09:01:42 Naše mesto

V sade máme prvý úľ. Včely sa už pripravujú na zimu

Ako sme vás pred časom informovali, v mestskom sade pribudol na skúšku prvý úľ. Svoj domov v ňom už našlo ...

18.09.2019 12:47:58 Naše mesto

Uzatvorenie ulíc počas Žiarskeho jarmoku 2019

V dňoch 11. a 12. októbra 2019 sa v našom meste uskutoční tradičný Žiarsky jarmok.   V súvislosti s jeho ...

18.09.2019 08:52:36 Naše mesto

Výťažok z verejnej finančnej zbierky pomohol osamelo žijúcej pani Alojzii

V deň konania Beer festu sa uskutočnila aj verejná zbierka, ktorej výťažok vždy mesto venuje buď osobe v seniorskom veku, ...

17.09.2019 13:17:53 Naše mesto

Elektroodpad z domácností

Čo si predstaviť pod pojmom elektroodpad? Je to elektrozariadenie vrátane všetkých komponentov, spotrebných a konštrukčných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia ...

16.09.2019 10:24:46 Naše mesto

Prichádza výrazná zmena počasia 

V úvode uplynulého týždňa nás ovplyvňovalo frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorá sa premiestňovala cez naše územie nad Škandináviu. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky