Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

  • ohlásenie udržiavacích prác,
  • jednoduchý technický opis udržiavacích prác,
  • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
  • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby; stanovisko bytového spoločenstva domu,
  • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

Vybavuje:

Ing. Alexandra Rozenbergová, VI. poschodie OÚ, č. d. 92, 045/678 71 88, alexandra.rozenbergova@ziar.sk

Poplatok:

  • Právnická osoba: 30,00 €
  • Fyzická osoba: 10,00 €

Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie:

  • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác .pdf, .doc
  • Oznámenie o ukončení stavebných prác a o spôsobe likvidácie drobného stavebného odpadu .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png