Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Žiar nad Hronom 

25.09.2023

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom zo dňa 21.9.2023 zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom, a to – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na LV 1136, v celosti vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom a to:

 • pozemok par. č. CKN 1513/1, záhrada o výmere 788 m2
 • pozemok par. č. CKN 1518/6, trvalý trávny porast o výmere 29 m2

 výmera spolu: 817 m2

minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 76/2023 zo dňa 2.5.2023, vyhotovený znalcom Ing. Marcibálová Ľubica, ev. č. znalca  914121 vo výške 14,70 eur/m2, t. j. 12 010 eur.

Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať okrem iného aj priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov).

Podmienky predloženia cenovej ponuky: 

 • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Mestského úradu v Žiari nad Hronom, alebo doručiť poštou na adresu Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, najneskôr do 11.10.2023 vrátane, do 09.00 hod. 
 • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke, označenej „PRIAMY PREDAJ – Žiar nad Hronom, nová CKN 1513/1, CKN 1518/6 – NEOTVÁRAŤ“.
 • Cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a kontakt), jednoznačné identifikovanie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byt’ nižšia ako všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (vyhláška  MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov),
 • Cenová ponuka musí obsahovať účel využitia predmetu cenovej ponuky,
 • Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť:
  • vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
  • čestné vyhlásenie, že v čase podania cenovej ponuky má vysporiadané všetky záväzky voči mestu Žiar nad Hronom,
  • ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie či nadobúda vec do výlučného alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v takom prípade musia byť všetky požadované údaje poskytnuté oboma manželmi), 
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ust. § 13 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu, v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie,
 • Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností je povinný uhradiť kupujúci,
 • Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy predaj zrušiť. 

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png