Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Preskočiť navigáciu

Užívanie MZZO

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať mesto Žiar nad Hronom o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do užívania.

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia (fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby) sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO
  • oznámenie údajov potrebných pre určenie MZZO
  • revízne správy.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon o ovzduší č. 137/2010 Z. z. a súvisiace predpisy.
  • VZN č. 6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk 
Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: bez poplatku


Na stiahnutie: