Dnes je 24.06.2017, meniny má Ján.   

Preskočiť navigáciu

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Základnej školy, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 , ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ / riaditeľka Základnej školy, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom

Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • telesná a duševná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov , rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ),
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy  v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania  v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Základná škola, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom - neotvárať“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 07.06.2017 na adresu:

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.