Dnes je 23.08.2017, meniny má Filip.   

Preskočiť navigáciu

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto: učiteľa/učiteľku výtvarného odboru na zastupovenie počas MD

Základná umelecká škola Z. S. Parákovej v Žiari nad Hronom  prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto 

učiteľa/učiteľku výtvarného odboru na zastupovenie počas MD.

Kvalifikačné predpoklady:

  • stupeň a odbor vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov.

K žiadosti o voľné pracovné miesto je potrebné pripojiť:

  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní.

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 20.08.2017 na adresu:

ZUŠ Z. S. Parákovej
Jilemnického 2
965 01 Žiar nad Hronom


Výberové konanie: odborný garant Komunitného centra

Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon

KC: Komunitné centrum Žiar nad Hronom

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+ 312041A136)


Poskytovateľ KC Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01  Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.09.2017 o 11.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Žiari nad Hronom.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01  Žiar nad Hronom.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.09.2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

OSTATNÉ INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII V KC Žiar nad Hronom, KANCELÁRII TSP, PRÍP. NA MESTSKOM ÚRADE, V KANCELÁRII PRVÉHO KONTAKTU, TEL.: 045/678 71 38.


Výberové konanie: terénny sociálny pracovník

Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 695 19 Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. septembra o 08.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Žiari nad Hronom.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12. septembra 2017. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

OSTATNÉ INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII V KC Žiar nad Hronom, KANCELÁRII TSP, PRÍP. NA MESTSKOM ÚRADE, V KANCELÁRII PRVÉHO KONTAKTU, TEL.: 045/678 71 38