Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Zariadenie na zber odpadov v areáli skládky odpadov v k. ú. Horné Opatovce

24.11.2023

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ - Technické služby Žiar nad Hronom, a. s., Ul. SNP 131, 8965 01 Žiar nad Hronom, predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

Zariadenie na zber odpadov v areáli skládky odpadov v katastrálnom území Horné Opatovce“,

vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie prevádzkového priestoru a zoznamu odpadov „Zberného dvora Horné Opatovce“ pri celkovej kapacite zariadenia 10 000 t/rok.

MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ako správny orgán a ako príslušný orgán podľa zákona, upovedomuje známych účastníkov konania, že dňom doručenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Do predloženého Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie počas úradných hodín v pondelok, stredu a v piatok od 8:00 do 15:00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Písomné stanoviská sa považujú za doručené, aj keď boli v určenej lehote doručené prostredníctvom dotknutej obce.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png