Dnes je 15.08.2018, meniny má Marcela.   

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia: Oddychová zóna Etapa

Zverejnené: 22.07.2015 | vytlačiť

Obec Lutila, ktorá je, podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a § 119 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušným stavebným úradom, v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona zverejňuje:

  • a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania:
    • dňa 22.07.2015 podalo mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom v zastúpení Mgr. Petrom Antalom, primátorom mesta, IČO: 00321125 o návrh na vydanie územného konania o využití územia na stavbu Oddychová zóna ETAPA

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušný orgán po ukončení zisťovacieho konania vydal Rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2015/006467-N zo dňa 15.07.2015 o tom, že navrhovaná činnosť „Oddychová zóna ETAPA" sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

 

Na čítanie: