Dnes je 27.05.2019, meniny má Iveta.   

Zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti - Šášovské Podhradie

Zverejnené: 28.11.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie:

Predmet priameho nájmu:

Časť pozemku o výmere 470 m2 z CKN parcely č. 484 s charakteristikou zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 089 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 458 v katastrálnom území Šášovské Podhradie.

Účel nájmu:

vybudovanie nového vodovodného potrubia v dĺžke približne 155 m, v rámci stavby „Priemyselný a logistický park Šášovské Podhradie, I. etapa Výrobno-skladová hala B“ .

Predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Šášovské Podhradie, v časti Píla, pod časťou miestnej komunikácie, v priemyselnej obytnej zóne, v blízkosti mimoúrovňovej križovatky rýchlostnej cesty R1 a ciest I. a III. triedy.

Cena prenájmu:

Všeobecná cena nájmu vychádza zo Znaleckého posudku č. 166/2017, vyhotoveného Ing. Petrom Puškárom dňa 06.07.2017 a je stanovená na sumu 270 €/rok/celý Predmet nájmu.

Doba nájmu:

určitá - počas realizácie prác na stavbe vodovodu v rámci stavby „Priemyselný a logistický park Šášovské Podhradie, I. etapa Výrobno-skladová hala B“, počnúc dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia uvedenej stavby, maximálne na 1 rok, s výpovednou lehotou 1 mesiac.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a kontakt, pri právnických subjektoch je potrebné predložiť kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra), označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byt’ nižšia ako je stanovená  minimálna cena nájmu,
  • záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 01.08.2017 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - OEaF, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom – časť CKN 484, k. ú. Š. Podhradie - neotvárať".

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financií, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.