Dnes je 20.09.2019, meniny má Ľuboslav(a).   

Zámer prenájmu nehnuteľnosti - Nám. Matice slovenskej

Zverejnené: 07.06.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 85/2018 zo dňa 11.10.2018 zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • kanceláriu č. 13 o výmere  18,46  m2, nachádzajúcu sa na prízemí stavby administratívna budova st.org. so súpisným číslom 409, postavenej na CKN parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod č. 6
  • Účel nájmu: prevádzkovanie kancelárie Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB)
  • Cena nájmu: 1€/ za rok/ za celý predmet nájmu
  • Doba nájmu: neurčitá  s výpovednou lehotou tri mesiace

pre žiadateľa:

Oblastný výbor SZPB Žiar nad Hronom
sídlo: Nám. Matice slovenskej č. 23, Žiar nad Hronom
IČO: 00 470 261

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť kontinuitu  plnenia úloh zabezpečujúcich Oblastným výborom SZPB v ďalšom období.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.