Dnes je 24.09.2020, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ul. SNP

Zverejnené: 20.01.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 146/2019 zo dňa 09.12.2019 zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • Klub mladých o výmere  102 m2, nachádzajúci sa na podzemnom podlaží stavby - Kultúrno spoločenského strediska so súpisným číslom 2712, postavenej na CKN parcele č. 698/2, nachádzajúcej sa na Ul. SNP č. 119 v Žiari nad Hronom
  • Účel nájmu: prevádzkovanie klubu mladých, organizovanie verejnoprospešných aktivít
  • Cena nájmu: 1€/ za rok/ za celý predmet nájmu
  • Doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou tri mesiace

pre žiadateľa:

OZ ZAŽIAR
sídlo: Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 45 029 971

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky pre  plnenie úloh zabezpečujúcich OZ ZAZIAR.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.