Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal/Michaela.   

Oznámenie o strategickom dokumnte: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021- 2027

Zverejnené: 05.08.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti nasledovné:

Okresný úrad Banská Bystrica ako obstarávateľ strategického dokumentu doručil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie 

Oznámenie o strategickom dokumente:

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027“

Uvedené oznámenie je zverejnené na internetovej stránke enviroportal.sk.

Je možné doň nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových dňoch na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, odbor životného prostredia a infraštruktúry, číslo dverí 10. 

Verejnosť môže podľa § 6 ods. 6 zákona svoje písomné stanovisko k Oznámeniu doručiť do 15 dní od jeho zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie Ľudovíta Štúra č.1
974 05 Banská Bystrica