Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 24.6.2021

Zverejnené: 17.06.2021 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 24. júna 2021 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do Biskupskej siene v kaštieli v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na druhý polrok 2021
 4. a) VZN o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
  b) Schválenie zámeru projektu „Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom II“
 5. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2020
 6. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2020
 7. a) Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2020
  b) Správa o činnosti MsKC za rok 2020
  c) Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2020
  d) Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a.s. za rok 2020
  e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2020
 8. Aktualizácia Zriaďovateľskej  listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom
 9. Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom“
 10. Predloženie žiadostí o zmenu územného plánu mesta Žiar nad Hronom
 11. Schválenie Programu rozvoja mesta Žiar nad Hronom na roky 2021-2027
 12. Interpelácie poslancov
 13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 14. Záver

Mgr. Peter Antal
primátor mesta Žiar nad Hronom