Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.09.2021, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Zámer priameho nájmu majetku mesta Žiar nad Hronom - Ul. Dukelských hrdinov

Zverejnené: 14.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností a to:

  • parcela C-KN č. 442/6 – ostatná plocha o výmere 9 897 m2 zapísaná na LV č. 1136 a parcela C-KN 442/8 v operáte parcely E-KN 868 – ostatná plocha o výmere 7 676 m2 zapísaná na LV č. 1136, a to v časti nachádzajúcej sa vo dvore bytových domov súp. č. 334, 335, 336, 372 a 373 na Ulici Dukelských hrdinov v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom je orientačne 178,98 m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "záujemca"),
  • účel nájmu: vybudovanie spevnenej plochy na účel parkovania desiatich osobných motorových vozidiel vyhradeného pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 335, 336 a 372,  
  • doba nájmu:  určitá  - 15 rokov počnúc dňom uzavretia zmluvy,
  • cena nájmu: Minimálna ročná sadzba  nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom,  vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok, 
  • Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
  • Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 30.09.2021 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok C-KN parcela č. 442/6 - neotvárať“. 

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť. 

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43 resp. mobil 0917 857 165.