Dnes je 21.11.2018, meniny má Elvíra.   

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 12.12.2014 12:42:31 |   | vytlačiť
obr: Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 11. decembra sa žiarske zastupiteľstvo po prvýkrát stretlo na riadnom zasadnutí. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.

V úvode zasadnutie zložili poslanecký sľub poslanci Dubeň a Nagy, ktorí na ustanovujúcom zasadnutí chýbali. Potom už mohol poslanecký zbor zasadať v novom zložení. Medzi prvé body patrili návrh na poverenie poslancov a neposlancov na výkon úloh Zboru pre občianske záležitosti a menovanie konateľa Technických služieb, s. r. o. Doposiaľ zastával post konateľa primátor Peter Antal, ktorý sa však tejto funkcie vzdal. Poslanci na jeho miesto zvolili Emila Vozára.

Informáciu o plnení rozpočtu predniesol hlavný ekonóm mesta Martin Majerník. Celkové príjmy mesta za deväť mesiacov roku 2014 boli vo výške 8 890 235 eur, na druhej strane, celkové výdavky boli na úrovni 8 074 084 eur, čo vytvára celkové saldo rozpočtu v sume 816 151 eur. Bežné príjmy boli na úrovni 8 821 387 eur, čo predstavuje plnenie na 82 % schváleného rozpočtu. Bežné výdavky boli na úrovni 7 588 105 eur, čo predstavuje plnenie na 71 % schváleného rozpočtu. Saldo bežného rozpočtu tak predstavovalo sumu 1 233 282 eur. Po prednesení tejto informácie poslanci schválili aj IV. zmenu rozpočtu a návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra na rok 2015. Ten im predniesla jeho riaditeľka Michaela Pribilincová. Okrem finančných záležitostí však spomenula aj ciele a zámery žiarskeho kultúrneho stánku. Okrem už tradičných podujatí pribudne do budúcoročného programu aj veselica Tradičná svadba, ktorá sa uskutoční v septembri. Vedenie MsKC chce tiež v spolupráci s literárno-dramatickým odborom ZUŠ Zity Strnadovej - Parákovej pripraviť nový program na uvítanie detí do života.

Poslanci odobrili návrh viacročného rozpočtu

Medzi najdôležitejšie body zasadnutia patrilo aj schválenie návrhu viacročného rozpočtu mesta na rok 2015 až 2017. Ako Martin Majerník podotkol, celkový rozpočet mesta na rok 2015 je pritom zostavený ako vyrovnaný a predstavuje sumu 12 632 730 eur. Bežný rozpočet je zostavený na strane príjmov aj výdavkov na úrovni 10 993 200 eur a kapitálový je zostavený ako schodkový, pričom kapitálové výdavky sú na úrovni 1 324 530 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmami z finančných operácií a príjmami z prostriedkov predchádzajúcich období. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, kde príjem z prostriedkov z predchádzajúcich období kryje splátky istiny z úverov. Príjmy z finančných operácií sú v sume 1 639 530 eur a výdavky sú v sume 315-tisíc eur. Poslanci takto zostavený návrh rozpočtu odsúhlasili.

Neskôr prišlo na rad aj schvaľovanie niekoľkých všeobecne záväzných nariadení - VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN o dani z nehnuteľností, VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia zriadených na území mesta.

Mesto má rozpracovaných niekoľko projektov

O projektoch mesta informoval poslancov projektový manažér Pavel Mužík. Aj naďalej najväčším projektom zostáva Centrum zhodnocovania odpadov. Mesto sa zapojilo aj do projektu Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta. Rada vlády SR však tento projekt neschválila. Mesto však v súčasnej dobe na základe novej výzvy opäť pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie na uvedený projekt. Čaká sa tiež na stanovisko Environmentálneho fondu, na ktorý bola zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu mestskej knižnice. Rovnako tak si musí mesto počkať na stanovisko Úradu vlády SR, ktorý požiadalo o poskytnutie dotácie na projekt Stavebné úpravy športového areálu ZŠ na Jilemnického ulici. V prípade, že bude projekt úspešný, v spomínanom areáli sa pôvodný škvárový povrch vymení za umelý povrch na atletickej dráhe. Zrevitalizovali a zmodernizovali by sa aj atletická dráha, doskočiská, priestor pre skok do výšky a priestor pre vrh guľou.

Dokument PHSR vypracovaný pre Žiar má 127 strán

Súčasťou decembrového zasadnutia bolo aj schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na obdobie rokov 2014 až 2020. „Vypracovaný program je dokument, ktorý napomôže právnemu smerovaniu mesta pri ďalšom hospodárskom a sociálnom rozvoji. Celý proces vypracovania dokumentu trval viac ako rok. Konečné znenie návrhu bolo ukončené koncom júna tohto roka a následne na to prebiehalo jeho posudzovanie na Okresnom úrade. Spoločne sme vypracovali veľmi obsiahly dokument, ktorý má 127 strán a sú v ňom zadefinované všetky strategické ciele, ktoré môžu dopomôcť mestu stať sa moderným a bezpečným pre prácu a oddych obyvateľov," uviedol počas rokovania vedúci OŽP Ján Vinarčík a primátor mesta ho doplnil: „Takto vypracovaný PHSR musí byť prikladaný k rôznym žiadostiam. Snažili sme sa v ňom zadefinovať veci, ktoré by sme chceli v meste vidieť. PHSR sa dokladá ku každej jednej výzve, o ktorej finančné prostriedky sa bude mesto uchádzať. Aj keď vo väčšine prípadov sa takéto dokumenty darí napĺňať na 30 percent, ja mám ambíciu, aby to v našom prípade bolo viac."

Mesto sa chce hneď začiatkom roka uchádzať o získanie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý využije na kúpu bytoviek v obytnom súbore Sever. Poslanci kúpu týchto nehnuteľností, rovnako ako aj pozemkov, na ktorých sa budovy nachádzajú, odsúhlasili. Celková cena za bytové domy predstavuje sumu 2 478 000 eur a cena pozemkov je 75 159 eur.

Počas zasadnutia prišli na rad aj majetkovo - právne vzťahy, súčasťou čoho bolo aj odkúpenie nehnuteľnosti na Svätokrížskom námestí. Tejto téme sa venujeme v samostatnom článku. V závere zasadnutia poslanci odsúhlasili predsedu a členov komisie pre šport a mládež a dotáciu záujmovému združeniu InTech.

 


Novinky

19.11.2018 09:46:31 Naše mesto

Ocenenie pamätným listom sv. Gorazda získala Dominika Veisová

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák ocenil, pri príležitosti 17. novembra ako Medzinárodného dňa študentstva, ako ...

19.11.2018 08:24:27 Naše mesto

Prvý závan zimy

Prvá polovica novembra sa z pohľadu teplôt prejavila mimoriadne teplotne nadpriemerná. Odchýlky od dlhodobého normálu dosiahli väčšinou 5 až 10°C, teda ...

16.11.2018 11:08:56 Naše mesto

Jednotka mala zastúpenie na medzinárodnej konferencii vo Varšave

Pedagogička Základnej školy na Ulici Dr. Janského Katarína Mlynárčiková navštívila Varšavu. V posledné októbrové dni reprezentovala Slovensko na výročnej konferencii v rámci ...

15.11.2018 09:06:17 Naše mesto

Zimná údržba sa začala aj bez snehu

Vo štvrtok 15. novembra sa oficiálne začala zimná údržba. Platiť bude až do 15. marca 2019. Na tento dátum musí ...

13.11.2018 08:38:51 Šport

Basketbal: Starší s dvoma víťazstvami proti Zvolenu

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ Zvolen 69:28 (12:8, 20:5, 17:11, 20:4) Body: Barcík Jakub 23, Valent Matej ...

13.11.2018 08:30:14 Kultúra

Bál Žiarčanov bude cirkusový

Pravidelne v januári sa v koná obľúbený Bál Žiarčanov a v týchto dňoch sa tak už pracuje na jeho prípravách. Poznáme aj meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky