Dnes je 27.06.2019, meniny má Ladislav/Ladislava.   

Novoročný príhovor primátora mesta Petra Antala

Zverejnené: 08.01.2019 11:49:34 |   | vytlačiť
obr: Novoročný príhovor primátora mesta Petra Antala

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania,

na úvod mi dovoľte popriať vám všetkým do nového roka, veľa zdravia, radosti, pokoja, spokojnosti a mnoho úspechov. Znova začíname novú etapu, ktorá na jeden rok bude niesť číslo 19. Nech je tá 19-ka pre každého dobrým a šťastným číslom a nech je taký aj celý rok pre mesto Žiar nad Hronom.

Rok, ktorý práve skončil, bol pre mesto Žiar nad Hronom ďalším z úspešných. Úroveň našej ekonomiky a hospodárenia je dlhodobo stabilizovaná. Každý rok hospodárime s prebytkami bežného rozpočtu, ktoré sa presúvajú do rezervného fondu. Prostriedky z neho neslúžia len ako rezerva na horšie časy, ale používame ich aj na financovanie náročnejších kapitálových investícií. Ak hovorím o prebytkovom hospodárení, vôbec to neznamená, že len šetríme, aby sme na konci roka s radosťou konštatovali, koľko peňazí nám ostalo. Naopak, prioritou nášho hospodárenia je zveľaďovanie mestského majetku a investície do mesta. Aj pri týchto, nie malých výdavkoch a fakte, že v meste sa stále veľa robí, sa nám darí hospodáriť rozumne.

Najväčším projektom, do ktorého sme sa v roku 2018 pustili, je určite rekonštrukcia zimného štadióna. Aj v tomto období sa na ňom intenzívne pracuje. Jeho činnosť by sme chceli spustiť na jar tohto roku. Pôjde o moderný štadión s kapacitou viac ako 2000 miest pre divákov a verím, že tak ako v prípade futbalového štadióna, výsledkom bude športový stánok, ktorý budú obdivovať, navštevovať a chváliť ľudia zo všetkých kútov Slovenska. Slúžiť bude verejnosti, rekreačným hokejistom a, samozrejme, hokejovému klubu, ktorý má obnoviť v Žiari nad Hronom svoju činnosť. Finančne ide o náročný projekt a bude to určite najnákladnejšia rekonštrukcia športoviska v našom meste. Som však presvedčený, že mesto to aj s už poskytnutou dotáciou z Úradu vlády vo výške 1 milión eur a prostriedkami z rozpočtu mesta, ktoré sme už vyčlenili vo výške 1,8 milióna eur a ktoré v budúcom roku ešte vyčleníme, bez problémov zvládne.

Rozsiahlym projektom, ktorý sa v našom meste v minulom roku realizoval, bola výstavba cyklokomunikácie, ktorá vedie cez celé územie mesta a most na Kortine, až do priemyselného parku. Cieľom tohto projektu bolo vybudovať oficiálne značenú komunikáciu, ktorá je vyhradená výlučne pre cyklistov. Žiar nad Hronom sa tak zaradil medzi moderné mestá, ktoré podporujú rozvoj cyklodopravy, ako ekologickej varianty mobility obyvateľov. Na tento projekt sme získali dotáciu z eurofondov vo výške 600 000 eur. Niektoré časti novej cyklokomunikácie boli novovytvorené a na niektoré boli využité časti existujúcich chodníkov či ciest. Pribudol aj mobiliár určený pre cyklistov.

V roku 2018 sme zrealizovali asi najrozsiahlejšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov v histórii mesta. Nový povrch dostali viaceré cesty a chodníky v každej časti mesta. Dohromady sme zrekonštruovali 25 tisíc metrov štvorcových ciest a 3700 metrov štvorcových chodníkov a stálo nás to takmer 400 000 eur. Aj to svedčí o tom, že o mesto sa staráme so všetkou vážnosťou a snažíme sa zveľaďovať každú jeho oblasť.

Ako ďalší zásadný krok realizovaný v roku 2018 považujem projekt ozelenenia námestia. Chceli sme priniesť viac stromov, kvetov a zelene do kruhovej betónovej časti námestia, ktorá vznikla v 90.tych rokoch ako pešia zóna, a preto sme tam na jeseň vysadili vzrastlé stromy, ktoré už počas najbližšieho leta prinesú ľuďom očakávaný tieň a zeleň. Ešte na jar sme v tejto časti námestia vytvorili niekoľko trvalkových záhonov, ktoré taktiež skrášlili pohľad na Námestie Matice slovenskej. Projekt pokračuje druhou fázou a v súčasnosti sa pripravuje dokumentácia na konceptuálne ozelenenie celej Ulice Š. Moysesa, teda celého centra mesta.

Aj keď v minulom roku sme nepostavili žiadnu oddychovú zónu, či ihrisko pre deti, do modernizácie detských ihrísk sme investovali 40 tisíc €. Nový hrad pribudol na Etape v detskom ihrisku Vetrík, nové prvky taktiež v detskom ihrisku Guliver a rozšírili sme aj mobiliár rozprávkového lesíka v Parku Štefana Moysesa.

Okrem rekonštrukcií a investícií, ktoré smerujú do budúcnosti mesta, nezabúdame ani na históriu nášho mesta. V minulom roku sme vydali monografiu o Žiari nad Hronom, vôbec prvú knihu tohto druhu, ktorá o našom meste vznikla. Sú v nej zachytené vývoj a súčasný stav všetkých oblastí nášho mesta, história Svätého Kríža, ako aj moderná história Žiaru nad Hronom. Takýto druh publikácie doposiaľ o našom meste chýbal a som skutočne rád, že sa nám ju podarilo vydať. Kúpiť sa dá v informačnom centre mesta v MsKC, ktorého činnosť sme tiež v minulom roku iniciovali.

Ak hovorím o histórii mesta, jej neoddeliteľnou súčasťou a najväčším symbolom dejín nášho mesta je určite kaštieľ. Ako všetci viete, bývalé biskupské sídlo, sme v minulom roku získali do majetku mesta a dostali tak túto najväčšiu historickú pamiatku pod kontrolu mesta. Verím, že to bude aj do ďalekej budúcnosti. Z kaštieľa chceme vytvoriť reprezentačné sídlo mesta Žiar nad Hronom, s dôstojnosťou, akú si tento objekt zaslúži. Aktuálne začíname s rekonštrukciou biskupskej sály s príslušnými miestnosťami, v budúcom roku sa chceme, verím, že aj s podporou štátu, pustiť do opravy fasády. V roku 2019 chceme vyriešiť, ktoré inštitúcie v budúcnosti presťahujeme do kaštieľa a s tým súvisí aj dispozícia priestorov objektu. Kaštieľ určite chceme otvoriť verejnosti, aby bol spolu s parkom, skutočným srdcom nášho mesta. Modernú prístavbu, v ktorej aktuálne ešte sídli škola, chceme využiť ako sídlo nového domova dôchodcov a denného stacionára pre seniorov. V roku 2019 pripravíme projektovú dokumentáciu a budeme sa uchádzať o finančné prostriedky na tento účel. Využitie kaštieľa, spojené s jeho rekonštrukciou, bude veľká výzva pre nás a pre mesto, no verím, že to v najbližších rokoch zvládneme a Žiar nad Hronom a jeho obyvatelia tak budú mať krásny historický a zároveň využiteľný objekt.

V tomto roku začneme pracovať aj na rekonštrukcii mestskej plavárne. Opäť pôjde o náročný projekt. Jeho cieľom je zníženie energetických nákladov na jeho prevádzku, ako aj modernizácia bazénovej časti a ostatného interiéru. Verím, že Žiarčania budú s výsledkom spokojní a zrekonštruovaním plavárne uzatvoríme kapitolu rekonštruovania športovej infraštruktúry a staneme sa pravdepodobne prvým mestom na Slovensku, ktoré zmodernizovalo všetky svoje športoviská.

Už o niekoľko týždňov začnú práce na dlhšie avizovanom projekte rekonštrukcie vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky. Získali sme naň dotáciu vo výške 475 000 eur a našim zámerom je zrekultivovať dvory medzi panelákmi v tejto časti mesta. Vznikne nové detské ihrisko, športovisko, nová zeleň či mobiliár. S príchodom vhodného počasia v jarných mesiacoch začneme a verím, že v tomto roku sa obyvatelia Pod vŕškov budú tešiť z nových príležitostí na trávenie voľného času.

Ďalším projektom z oblasti investícií do športovej infraštruktúry, do ktorého sa pustíme v roku 2019, bude výstavba atletickej dráhy v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici. Vznikne moderná 300 m bežecká dráha z tartanu a ďalšie podmienky pre ostatné atletické disciplíny. Nový areál bude slúžiť pre potreby školy, no, samozrejme, aj pre potreby Atletického klubu MŠK.

V tomto roku budeme realizovať aj niekoľko menej finančne náročných projektov, ktoré si však verejnosť už dlhšie žiada zrealizovať. Jedným z nich bude aj spojenie Žiaru nad Hronom a Lutily nespevnenou komunikáciou v blízkosti Lutilského potoka. Táto cestička bude primárne určená cyklistom, chodcom alebo rodinám s kočíkmi a bude príležitosťou na peknú prechádzku či športové vyžitie sa.

Ak som hovoril o rekonštrukcii atletického areálu na Štvorke, na Jednotke chceme v tomto roku zrenovovať telocvičňu. Ide o našu najstaršiu školu, ktorej telocvične sú využívané aj športovými klubmi. Na tento projekt sme získali dotáciu a verím, že s výsledkom bude spokojná škola a aj športovci.

Už som spomínal projekt ozelenenia centra mesta. V tomto roku vám bude predstavený a daný na pripomienkovanie. Paralelne s ním chceme pripravovať aj projekt ozelenenia Ulice SNP. Našim zámerom je vysadiť vzrastlé stromy v okolí štvorprúdovej komunikácie. Znížime tak nežiaduce dopady prehustenej dopravy na tomto hlavnom cestnom ťahu a zároveň ešte viac skrášlime mesto zeleňou.

Úspechy mesta Žiar nad Hronom v roku 2018 neboli len v realizácii investičných projektov, ale aj v hodnoteniach rôznych organizácií a inštitúcií. Medzi inými spomeniem hodnotenie finančného zdravia od inštitútu INEKO, v ktorom Žiar dostal známku Výborné, celkové 5. miesto v transparentnosti miest Slovenska od Transparency International Slovensko, 1. cenu za verejné obstarávanie a elektronické nákupy na medzinárodnej konferencii alebo hodnotenie od štátnych či privátnych inštitúcií, že naše mesto je aktuálne jednotkou v oblasti SMART riešení medzi mestami na Slovensku.

Úspechy sú vždy výsledkom dlhodobej snahy a tvrdej práce a ja som rád, že o našom meste sa hovorí v superlatívoch. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na úspechoch mesta, či už sú to predstavitelia, alebo zamestnanci mesta, alebo ľudia z privátnej sféry, športovci, umelci, nadaní žiaci a študenti, jednoducho všetci, ktorí robia Žiaru nad Hronom dobré meno. V mene nášho mesta vám ďakujem a v mene svojom, ako aj v mene ľudí, ktorí pre mesto pracujú prehlasujem, že aj naďalej budeme s nasadením pracovať na rozvoji nášho mesta a na udržaní dynamiky pozitívnych zmien, ktoré sme v uplynulých rokoch urobili.

Ešte raz všetkým vám prajem v roku 2019 len to najlepšie a rovnako to najlepšie spoločne prajme aj mestu, v ktorom žijeme.

 


Novinky

26.06.2019 12:39:10 Šport

Sečkár majstrom Európy v štýle shito-ryu karate

Žiarske karate má za sebou ďalší obrovský úspech. Postaral sa oň Šimon Sečkár, ktorý na Majstrovstvách Európskej shito-ryu karate federácie ...

24.06.2019 12:26:47 Naše mesto

Prerušenie prevádzky MŠ a jej elokovaných pracovísk počas školských letných prázdnin

V čase školských letných prázdnin je prevádzka jednotlivých zariadení prerušená minimálne na 4 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie ...

24.06.2019 08:49:34 Naše mesto

Opäť sa vrátia pravé letné horúčavy

Po slnečných a teplých dňoch v prvej polovici júna s teplotami 30 až 33°C, nás v uplynulom týždni čakala mierna zmena. Tropické počasie vrcholilo ...

19.06.2019 09:40:16 Kultúra

V celonárodnej súťaži aj fotografie našich autorov. Podporte ich svojim hlasom

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila už deviaty ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Do súťaže sa zapojilo aj naše ...

12.06.2019 11:55:55 Naše mesto

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či ...

10.06.2019 13:23:48 Kultúra

Deň detí navštívilo viac ako 3 000 divákov

Ani netradičný termín oslavy Dňa detí neovplyvnil vysokú účasť na podujatí. Do parku prišlo viac ako tritisíc divákov. Organizátori podujatia ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Vyberte miesto, kde postavíme nové detské ihrisko!
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky