Dnes je 11.12.2019, meniny má Hilda.   

Poslanci schválili výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu, o minizoo v parku zatiaľ nerokovali

Zverejnené: 20.06.2011 11:53:58 |   | vytlačiť
obr: Poslanci schválili výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu, o minizoo v parku zatiaľ nerokovali

Vo štvrtok 16. júna sa uskutočnilo 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.


V úvode zasadnutia predniesol hlavný ekonóm mesta Juraj Gallo, informáciu o plnení rozpočtu k 30. aprílu tohto roka. Zo správy vyplýva, že celkové skutočné príjmy mesta sú na úrovni 5 548 242 eur a celkové skutočné výdavky 4 202 797 eur. Príjmové finančné operácie sú k uvedenému dátumu na úrovni 828 306 eur. Z tejto sumy je 760 832 eur zapojených do rozpočtu z rezervného fondu mesta na prefinancovanie projektov z fondov EÚ; 548 eur je splácanie sociálnych pôžičiek z predchádzajúcich rokov a 66 926 eur je dočerpanie úveru na verejné osvetlenie. Výdavky na finančné operácie sú v sume 90 360 eur, čo je splácanie istiny z prijatých úverov.


V programe júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo i prijatie dvoch Všeobecne záväzných nariadení. Predniesla ich vedúca odboru školstva a športu Marta Mergová. Prvým prijatým bolo VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Okrem iného sa s prijatím tohto VZN odpustí platenie príspevkov v materskej škole v prípade, že má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby diagnostikované zariadením výchovného poradenstva a prevencie a navštevuje materskú školu na dobu kratšiu ako 4 hodiny a zákonný zástupca o to požiada. Podobne aj vtedy, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že pochádza z rodiny, ktorej príjem nepredstavuje viac ako životné minimum. „Oslobodenie od príspevkov v základnej umeleckej škole bude v prípade, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, prípadne ak predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima," konkretizovala prijaté VZN Marta Mergová. Ďalej žiarski poslanci prijali VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ukladá do roku 2015 zabezpečenie inštitucionálnych a individuálnych podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním. Tomu zodpovedajú aj stanovené opatrenia smerujúce k zabezpečeniu kvalitných podmienok pre rozvoj špecifického intelektového nadania žiakov v triedach. Keďže sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzdelávajú aj žiaci z okolitých obcí, vytvorením jedného školského obvodu pre nich budú vytvorené lepšie podmienky na rozvíjanie špecifického intelektového nadania. V ďalšom bode programu schválili poslanci aj dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení.

Jedným z najdôležitejších bodov júnového zasadnutia MsZ bolo schválenie výstavby bytov nižšieho štandardu. Poslanci v tomto bode schválili zámer realizácie výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu v režime riadeného bývania a vypracovanie projektovej dokumentácie pre 60 bytov.


Počas júnového zastupiteľstva bola poslancom predložená aj žiadosť o dlhodobý prenájom Parku Štefana Moysesa, v ktorom žiadateľ plánuje realizovať vybudovanie areálu minizoo a rekonštrukciu letného domu v parku. Tento bod bol nakoniec z rokovania stiahnutý, pričom sa bude prerokúvať buď na najbližšom, alebo na mimoriadnom zasadnutí MsZ.


Na základe zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest, ktorý bol NR SR prijatý tento rok, schválili poslanci plat žiarskemu primátorovi. Plat je vyčíslený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok) a násobku 2,53. Priemerná mesačná mzda bola v minulom roku vo výške 769 eur, podľa čoho je plat primátora mesta 1946 eur. Takto určený plat sa ďalej zvyšuje o 66,5 percenta, čo spolu predstavuje čiastku 3241 eur.


V polovici februára bolo mesto oslovené Najvyšším kontrolným úradom v súvislosti s výkonom kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami za rok 2010. Účelom kontroly bola pôsobnosť subjektu, analýza rozpočtového hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom a záväzkami, plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly a úroveň a využívanie výsledkov kontrolnej činnosti. Juraj Gallo: „Hodnotenie NKÚ SR bolo okrem vytknutých nedostatkov pozitívne v tom smere, že veci, ktoré robíme správne, sú vedené nadštandardne dobre a ako samospráva fungujeme veľmi efektívne a môžeme byť príkladom aj pre ostatné mestá a obce."


Posledným bodom júnového programu zastupiteľstva bola zmena predsedu komisie pre šport. Keďže Norbert Nagy sa z dôvodu kumulácie predsedu v komisii s funkciou konateľa MŠK vzdal predsedníctva, poslanci zvolili nového predsedu. Stal sa ním Peter Dubeň.

Najbližšie zasadnutie žiarskeho zastupiteľstva sa uskutoční 29. septembra.


Program:


 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
 4. VZN - príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (9/2009).
 5. VZN o školských obvodoch základných škôl (5/2007).
 6. Zriaďovacie listiny škôl a školských zariadení.
 7. Výstavba bytov nižšieho štandardu.
 8. Interpelácia poslancov.
 9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - pozemkové.
  b) Plat primátora mesta.
  c) Informácia o výsledku kontroly a prijatých opatreniach vyplývajúcich z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.
  d) Zmena predsedu Komisie pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom.
 10. Záver.Účasť poslancov na zasadnutí:


Mgr. Peter Antal - /
Mgr. Monika Balážová - /
PaedDr. Veronika Balážová - /
Ing. Mária Biesová - O

Ing. Dušan Bosák - /
MUDr. Lýdia Cígerová- /
Mgr. Katarína Dekýšová - /
Ing. Peter Dubeň - /
Mgr. Norbert Nagy - /
Mgr. Marek Rakovský - /
MUDr. Richard Rišňovský - /
Mgr. Martin Sklenka - /
Stela Šeševičková - /
Jozef Tomčáni - /
Ing. Rastislav Uhrovič - /
Ing. Ján Vinarčík - /
Ing. Stella Víťazková - /
Ing. Emil Vozár - /
Ing. Michal Žurav - /Legenda:

/ - účasť na zasadnutí
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí

Súvisiace sekcie:Novinky

11.12.2019 08:16:53 Kultúra

MsKC avizuje podujatia na budúci rok

Aj tento rok budete môcť darovať svojim blízkym pod stromček vstupenky na top podujatia roku 2020! Pripravili sme pre vás ...

09.12.2019 08:29:21 Naše mesto

Premenlivé zimné počasie

Tohtoročný november nás prekvapil nezvyčajným teplým počasím a december prekvapil tým, že zima prišla presne načas. Zima 2019/2020 tak začala ...

27.11.2019 12:12:57 Šport

Šesť celkových víťazov Slovenského pohára v karate

V sobotu 16. novembra sa v Šuranoch konalo záverečné kolo Slovenského pohára dorastencov a juniorov v karate. Okrem postupu na ...

27.11.2019 10:15:15 Naše mesto

Vianočné trhy začínajú v pondelok 16. decembra

Obľúbené Vianočné trhy potrvajú počas týchto sviatkov od pondelka 16. decembra do pondelka 23. decembra. V predstihu však budú tento ...

26.11.2019 13:47:23 Naše mesto

V prístavbe kaštieľa začali s výstavbou zariadenia pre seniorov

Začiatkom novembra sa začali rekonštruovať priestory v budove pri kaštieli, v ktorých bude sídliť mestské zariadenie pre seniorov. Časť nákladov ...

26.11.2019 09:36:48 Naše mesto

Nové detské ihrisko až v budúcom roku

Ako avizoval primátor mesta Peter Antal, mesto chce vybudovať nové detské ihrisko. Jeho umiestnenie si mohli vybrať obyvatelia mesta v ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky