Hlavná stránka Mapa stránky Kontakt |  Dnes je 16.04.2014, meniny má Dana/Danica    textová verzia | grafická verzia | verzia pre slabozrakých   FB  RSS
 Recitál s klavírnym sprievodom Petra Maláska. Lucie Bílá patrí už niekoľko rokov na Slovensku k absolútne najpopulárnejšim speváckym osobnostiam so širokým spektrom svojho zamerania.
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je rozvojový dokument, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade so zákonom 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 Slovensko 2.0 je mozaikou 10 rôznych krátkych filmov (hraný, animovaný, dokumentárny, experimentálny film), ktoré reflektujú dvadsať rokov existencie Slovenska očami desiatich slovenských režisérov - Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Peter Krištúfek, Viera Čákanyová, Miro Jelok a Iveta Grófová.
Transparentné mesto Žiar nad Hronom Zlatý mravecSystém manažérstva kvality

Úradná tabuľa

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Dr. Janského

14.04.2014 14:30:23
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Dr. Janského

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Jilemnického

14.04.2014 14:21:52
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Jilemnického

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

14.04.2014 14:12:50
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času

14.04.2014 14:06:37
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ...

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 23.04.2014

14.04.2014 10:22:57
Pozvánka na zasadnutie MsZ: 23.04.2014

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,   z v o l á v a m   zasadnutie Mestského zastupiteľstva ...

PHSR: Verejné stretnutie k tvorbe stratégie mesta Žiar nad Hronom

11.04.2014 08:02:55
PHSR: Verejné stretnutie k tvorbe stratégie mesta Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom vás srdečne pozýva na verejné stretnutie k tvorbe stratégie mesta Žiar nad Hronom v rámci prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 2014 - 2020. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 17.4.2014 o 14.00 hod. v zasadačke ...

Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

09.04.2014 14:35:10
Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

Na čítanie:   Verejná vyhláška: Obnova bytového domu [pdf; 212,61 kB]  

Zámer - predaj pozemku - Šášovské Podhradie

08.04.2014 12:53:34
Zámer - predaj pozemku - Šášovské Podhradie

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho sa ...

» viac oznamov

Kontaktné informácie

Primátor mesta

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

 

 

 

MsÚ Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom

 

 +421 45 678 71 20
 msu@ziar.sk

» viac kontaktov

 

Úradné hodiny

Pon 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Uto 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Str 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štv 7:30 - 12:00
Pia 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 17:30 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 15:30 hod.
partnerské mesto Svitavy - Česká republika

Voľné pracovné miestaVýberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času

 

 

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
riaditeľ / riaditeľka


Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

 


Kvalifikačné predpoklady:


 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

 


Iné kritéria a požiadavky:


 • bezúhonnosť,
 • telesná a duševná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov , rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

 


K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:


 • písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 


Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17 - neotvárať" je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 05.05.2014 na adresu:

 

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 


Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

 

 

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
riaditeľ / riaditeľka


Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom

 


Kvalifikačné predpoklady:


 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

 

 

Iné kritéria a požiadavky:


 • bezúhonnosť,
 • telesná a duševná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov , rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

 

 

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:


 • písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja materskej školy a jej elokovaných pracovísk v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 


Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8 - neotvárať" je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 05.05.2014 na adresu:

 

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 


Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Jilemnického

 

 

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
riaditeľ / riaditeľka


Základnej školy, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

 

 

Kvalifikačné predpoklady:


 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

 


Iné kritéria a požiadavky:


 • bezúhonnosť,
 • telesná a duševná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

 


K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:


 • písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 


Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - Základná škola, Jilemnického ulica č. 2 - neotvárať" je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 05.05.2014 na adresu:

 

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 


Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Dr. Janského

 

 

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
riaditeľ / riaditeľka


Základnej školy, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom

 

 

Kvalifikačné predpoklady:


 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

 


Iné kritéria a požiadavky:


 • bezúhonnosť,
 • telesná a duševná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov , rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

 


K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:


 • písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 


Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2 - neotvárať" je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 05.05.2014 na adresu:

 

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Dnešné podujatia

» viac podujatí

Program podujatí

» viac podujatí

Mestský rozhlas ONLINE

Chcete dostávať oznamy mestského rozhlasu a novinky e-mailom?


Aktuálne

Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

31.03.2014 14:25:02
Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

www.navstevalekara.sk: Návšteva lekára - stránka sa zobrazí v novom okne

- Inzercia -

Reklamný partner mesta

WebyGroup