Dnes je 01.06.2020, meniny má Žaneta.   

Rozhodnutie - Nový Žiar - inžinierske siete.

Zverejnené: 05.03.2009 10:26:46 |   | vytlačiť
obr: Rozhodnutie - Nový Žiar - inžinierske siete.

MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19  Žiar nad Hronom

Stavebný úrad

 

Číslo spisu: 3876/2008

Vybavuje: Szarvasová

Žiari nad Hronom  dňa 3.3.2009

 

 

ROZHODNUTIE

 

 

 

 Nový Žiar, s.r.o., Haburská 49/A 821 01 Bratislava, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje DESIGN ENGINEERING, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom podali dňa 18.9.2008   návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Nový Žiar nad Hronom – Inžinierske siete“  - líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

 

  Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa § 117   zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov príslušným stavebným úradom, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh postupom podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

               Na základe toho vydáva podľa § 39, § 39a  stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

územné rozhodnutie o umiestnení stavby

 

„Nový Žiar nad Hronom – Inžinierske siete“ - líniová stavba

v  katastrálnom území  Žiar nad Hronom,  tak ako je  to uvedené v grafickej prílohe tohto rozhodnutia.

 

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

 

SO 10 – Pripojovacia komunikácia – rieši dokumentácia  „Nový Žiar – Pripojovacie IS“

SO 11 – Komunikácia

SO 21 – Prepojovacie vodovodné potrubie

SO 22 – Vodojem

SO 23 – Vodovodné potrubie – I. Tlakové pásmo

SO 24 – Vodovodné potrubie – II. Tlakové pásmo

SO 25 – Vodovodné potrubie – III. Tlakové pásmo

SO 27 – Vodovodné prípojky

SO 30 – Pripojovacia splašková kanalizácia - rieši dokumentácia  „Nový Žiar – Pripojovacie IS“

SO 31 – Splašková kanalizácia

SO 32 – Prípojky splašková kanalizácia

SO 35 – Pripojovacia dažďová kanalizácia - rieši dokumentácia  „Nový Žiar – Pripojovacie IS“

SO 36 – Dažďová kanalizácia

SO 40 – VN prípojka - rieši dokumentácia  „Nový Žiar – Pripojovacie IS“

SO 41 – Transformátorové stanica

SO 42 – VN káblové rozvody

SO 45 – NN káblové rozvody

SO 46 – NN prípojky

SO 47– Verejné osvetlenie pripojovacej komunikácie - rieši dokumentácia  „Nový Žiar – Pripojovacie IS“

SO 48 – Verejné osvetlenie

SO 50– Pripojovacia miestna telekomunikačná sieť - rieši dokumentácia  „Nový Žiar – Pripojovacie IS“

SO 51 – Vonkajší rozvod miestnej telekomunikačnej siete

SO 52 – Prípojky miestnej telekomunikačnej siete

SO 55 – Vonkajší rozvod káblového distribučného systému

SO 56 – Prípojky káblového distribučného systému

SO 58 – Preložka telefónnych káblov Slovak telekom

SO 59 – Preložka optických káblov Orange

SO 70 – Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu - rieši dokumentácia  „Nový Žiar – pripojovacie IS“

SO 71 – Prepojovací STL plynovod - rieši dokumentácia  „Nový Žiar – pripojovacie IS“

SO 72 – Miestne STL plynovody

SO 73 – Pripojovacie STL plynovody (prípojky)

 

 

I.    Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1.      Dotknutá stavba sa bude realizovať približne v piatich etapách.

Prvá etapa bude zabezpečovať napojenie stavby na prípojky inžinierskych sietí a na pripojovaciu komunikáciu so zabezpečením kapacít a potrieb aj pre ostatné etapy. Projekt pre územné rozhodnutie rieši inžinierske siete a prípojky pre celé územie.

2.      Pre plánovanú výstavbu IBV „NOVÝ ŽIAR“ je potrebné zaistiť technické vybavenie riešeného územia inžinierskymi sieťami. Územie sa nachádza v katastri mesta Žiar nad Hronom vo východnej časti súčasne zastavaného územia mesta Žiar nad Hronom východne od Lutilského potoka – lokalita Šibeničný vrch. Celková rozloha navrhovanej činnosti bude 710.5330m2.  

3. Dopravné napojenie:  Obytná zóna bude dopravne sprístupnená z Partizánskej ulice, cesty III/050076 novo navrhovanou prístupovou komunikáciou SO 10 Pripojovacia komunikácia, na ktorú bude napojená SO 11 Komunikácia. V navrhovanej obytnej zóne  bude táto komunikácia zokruhovaná  v mieste centra zóny. Na okružnú zbernú komunikáciu sa budú napájať 3  hlavné vetvy obslužných komunikácii.

      Napojenie na vodu:   Zdrojom vody bude  skupinový vodovod Turček – Kremnica- Žiar nad Hronom (TKŽ). Napojenie IBV sa navrhuje  pripojením na jestvujúce pripojovacie potrubie medzi vodojemami  TKŽ 2x5000m3 a vodojemom Šibeničný vrch 4x1000m3. Uvažuje sa s hlavnou akumuláciou vody v jestvujúcom vodojeme TKŽ 2x5000m3, pričom prívod vody bude riešený   napojením do navrhovaného prerušovacieho vodojemu SO 22 Nový Žiar (NŽ) 2x75m3. V prerušovacom vodojeme NŽ 2x 75m3 bude riešené zdravotné zabezpečenie vody osadením chlorovacieho zariadenia. Súčasťou  vodojemu bude aj automatická tlaková stanica (ATS) pre zabezpečenie požadovaného tlaku v potrubí. Prerušovací vodojem bude osadený mimo  areálu jestvujúceho vodojemu TKŽ 2x5000m3. Zásobovanie vody bude riešené rozvodnou sieťou, pričom celá IBV bude rozdelená na 3 tlakové pásma. Najvyššie tlakové pásmo bude zásobované cez ATS, najnižšie tlakové pásmo bude zásobované cez redukciu tlaku v redukčnej šachte. Z hlavnej rozvodnej siete pitného vodovodu sa uvažuje s vodovodnými prípojkami SO 27 ukončenými na hranici stavebných pozemkov. Takéto riešenie bude v prípade, keď budované siete ostanú v majetku investora. V prípade, že bude novo vybudovaný vodovod  odovzdaný do majetku StVS Banská Bystrica, dotláčacia stanica ako aj osadenie chlórovacieho dávkovacieho zariadenia   bude umiestnené do vodojemu TKŽ2 x 5000 m3 a odbery pre zásobovanú oblasť budú riešené z tohto vodojemu. Vodojem NŽ 2 x 15 m3 sa nebude budovať.

      Splašková kanalizácia:   SO 31 bude napojená na Pripojovaciu splaškovú kanalizáciu SO 30 na hranici riešeného územia.  Splaškové vody budú odvedené prevažne gravitačnou kanalizáciou. S časti budú splaškové vody odvedené do najnižších miest riešeného územia a odtiaľ prečerpávané dvomi čerpacími stanicami (ČS) s dobou zdržania 2 hod. výtlačným potrubím do prvých šácht navrhovanej gravitačnej kanalizácie. Splaškové vody budú cez Pripojovaciu splaškovú kanalizáciu SO 30 napojené na zberač E, DN 1200, ktorý bude zaústený do ČOV mesta Žiar nad Hronom. Pred napojením na SO 30 môže byť na hranici riešeného územia alternatívne osadená meracia šachta. Prípojky splaškovej kanalizácie SO 32 budú ukončené na hraniciach pozemkov jednotlivých odberateľov.

      - V prípade, že splašková kanalizácia zostane majetkom investora, bude potrebné pred jej napojením na verejnú kanalizáciu vybudovať šachtu a v šachte osadiť vhodné meracie zariadenie.

      Dažďovavá kanalizácia:  SO 36 bude napojená na Pripojovaciu dažďovú kanalizáciu SO 35 na hranici riešeného územia. Dažďové vody budú odvedené prevažne gravitačnou kanalizáciou z ciest, ktorá bude prečistená cez odlučovač ropných látok (ORL). ORL bude umiestnený  na hranici riešeného územia. Cez SO 35 budú vyčistené dažďové vody zaústené do Lutilského potoka. S časti budú dažďové vody odvedené do najbližších miest riešeného územia kde bude dažďová voda akumulovaná na dobu zdržania 15min. a odtiaľ prečerpávané dvomi čerpacími stanicami (ČS) výtlačným potrubím do prvých šácht navrhovanej gravitačnej dažďovej kanalizácie.

      - Dažďovú kanalizáciu StVS, a.s. Banská Bystrica nepreberie do majetku, ani v prípade záujmu zo strany investora.  

      Napojenie na elektrinu:  vybuduje sa sieť nových kioskových trafostaníc SO 41 s počtom 5ks o výkone každej 400 až 630 kVA.  Trafostanice budú umiestnené predpokladaných centrách odberu elektrickej energie na verejných pozemkoch. Trafostanice budú navzájom prepojené VN káblom rozvodom VN káblom rozvodom SO 42.  Napojené budú VN prípojkami SO 40 zo vzdušného vedenia VN 22 kV linky č. 304 na Partizánskej ulici a z dôvodu okruhovania aj na jestvujúce vedenie VN linky 411.

      Pre napájanie objektov na elektrickú  sieť trafostaníc sa navrhuje okružná sekundárna káblová sieť – NN káblové rozvody  SO 45, ktorá bude prerušovaná  rozpojovacími skriňami a z nich budú potom napájané jednotlivé objekty NN prípojkou SO 46 privedené na hranicu pozemku  budúceho odberateľa.

      - Rešpektovať  zrealizovanú vzdušnú prípojku  NN k rodinným domom pri poľnohospodárskom družstve. Uvedená prípojka slúži pre prívod elektriny pre RD. Stĺpy majú zároveň slúžiť pre potreby umiestenia svietidiel v rámci umiestnenia verejného osvetlenie v meste Žiar nad Hronom.

      Verejné osvetlenie:   SO 48  bude realizované osvetľovacími stožiarmi.  Napájanie a ovládanie rozvodu verejného osvetlenia bude z rozvádzačov verejného osvetlenia RVO. Z rozvádzačov RVO  budú vyvedené samostatné vetvy, ktoré budú napájať stožiare  verejného osvetlenia umiestnené pozdĺž navrhovaných miestnych komunikácii.

      Miestna telekomunikačná sieť:  (MTS)  je riešená v objekte SO 51. Pre možnosť napojenia MTS je potrebné v rámci SO 50 – Pripojovacia telekomunikačná sieť zabezpečiť prepoj medzi TKB a uzlom telekomunikačných služieb- U, pričom  prípojný bod pre predmetnú stavbu bude telekomunikačná budova TKB Žiar nad Hronom. Napojenie   budúcich odberateľov na MTS je riešené v SO 52 – Prípojky miestnej telekomunikačnej siete.

     Káblový distribučný systém:  (KDS)  je riešený v objekte SO 55  Vonkajší rozvod káblového distribučného systému. Podmienkou pre vybudovanie KDS je vybudovanie  vlastnej anténovej zostavy – AZ a hlavnej stanice – HS. Anténová zostava sa umiestni na streche budovy a technológia  HS v miestnosti o rozmere o rozmeroch cca 10m2 t.j. v niektorej budove občianskej vybavenosti v predmetnej lokalite.  Napojenie budúcich odberateľov je  riešené v SO 56  Prípojky káblového distribučného systému.

      Pre efektívnu využiteľnosť riešeného územia je potrebné realizovať  SO 58  Preložku telefónnych káblov Slovak Telecom a SO 59 Preložku optických káblov Orange.

      Zásobovanie plynom -  Pre zásobovanie navrhovanej zóny zemným plynom sa zrekonštruuje  Regulačná stanica plynu na Partizánskej ulici s výustným tlakom  90 kPa. Z rekonštruovanej regulačnej stanice plynu bude k hranici riešeného areálu privedený Prepojovací STL plynovod SO 71. Miestne STL plynovody  SO 72 z LPE  o tlakovej úrovni 90 kPa bude vedený verejnými priestranstvami, chodníkmi, prípadne okrajom miestnych komunikácii. Pripojovací STL plynovody (prípojky)  SO 73 budú ukončené na hranici pozemkov jednotlivých odberateľov.     

4. Pred následným stavebným konaním doriešiť majetkové záležitosti ohľadne vodovodu a splaškovej kanalizácie, či tieto novo vybudované inžinierske siete budú majetkom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Banská Bystrica, alebo majetkom investora. V prípade, že budú odovzdané StVS, a.s. Banská Bystrica umiestni sa dotláčacia stanica a chlórovacie dávkovacie zariadenie do vodojemu TKŽ  2 x 5000 m3. V prípade  že vybudované IS zostanú v majetku investora. Bude sa prípade zrealizovať  nový vodojem NŽ  2x 75 m3 mimo parcely vo vlastníctve StVS a.s.. Výškovo však je potrebné osadiť vodojem tak, aby voda do vodojemu dotiekla gravitačne. Pred napojením na vodovod v majetku StVS, a.s. Banská Bystrica vybudovať vodomernú šachtu a osadiť vodomer.

5. Pri dočasnom zábere parcely č. 1370/1 (jedná sa o napojenie splaškovej kanalizácie z lokality Nový Žiar na kanalizačný zberač E) zabezpečiť trvalý prístup vozidlami do areálu prevádzky vodovodov a kanalizácii StVPS, a. s. Banská Bystrica.

-         Pri realizácii stavebných objektov  SO 24, 31, 36, 42, 45 a 72 dôjde k trvalému a dočasnému záberu parcely č. 1864/7  (prepojovacia stena medzi vodojemom 2x5000m3 a vodojemom 4x1000 m3). Pri tomto zábere pôdy musí byť zabezpečený trvalý prístup vozidlami do objektu vodojemu 2x5000 m3 a vodojemu 4x100 m3, pre vykonávanie prevádzky a údržby vodojemov.

-    Pred stavebným konaním vyriešiť majetko-právne vzťahy týkajúce sa dočasného a trvalého záberu pôdy s organizačno – právnym oddelením StVS, a.s. Banská Bystrica.

-    Zriadiť vecné bremeno  na všetky inžinierske siete, ktoré sú v majetku  StVS, a.s. a prechádzajú záujmovým územím, resp. zriadiť vecné bremeno na novovybudované inžinierske siete, ktoré prejdú do  majetku StVS, a.s. Banská Bystrica.

     6.   Ďalší stupeň PD je potrebné zaslať na vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Banská Bystrica.

7. Investor stavby po realizácii a geodetickom zameraní inžinierskych sietí  uzatvorí so Slovenským pozemkovým fondom  dohodu o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté stavbou, ktoré sú vo vlastníctve SR  v správe SPF a na pozemky vo vlastníctve neznámych  vlastníkov a to najneskôr  pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

 

8.  Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých orgánov štátnej:

Stredoslovenská energetika, Distribúcia, a.s. Žilina zo dňa 14.11.2008

-          Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačný projekt je potrebné predložiť SSE-D  a.s. na posúdenie.

-          Uvedená stavba sa bude realizovať ako vlastná investícia SSE-D, a.s. Hranica majetku   SSE –D, a.s. bude v rozpojovacích skriniach SR ( na poistkových vývodoch pre jednotlivé vývody rodinných domov). Elektrické vývody od SR elektromerový rozvádzač si každý žiadateľ hradí na svoje náklady.

-          K realizácii stavby je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu (8xPD) dogitálnej forme dgn, originál stavebného povolenia, vyjadrenia k PD. Dokumentácia musí byť vypracovaná podľa štandartu  SSE-D, a.s. (príloha vyjadrenia).

-          Pokiaľ nebudú dodržané podmienky vo vyjadrení, nie je možné napojenie nových odberných miest na distribučnú sieť SSE-D, a.s.  

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica  zo dňa  22.10.2008

-          S navrhovaným riešením (zásobovanie 2. a 3. tlakového pásma gravitačne a 1. tlakového pásma cez dotláčaciu stanicu) súhlasia, požadujú však dotláčaciu stanicu (ako aj osadenie chlórovacieho zariadenia dávkovacieho zariadenia) umiestniť do vodojemu  TKŽ 2x5000 m3 a odbery pre zásobovanú oblasť riešiť z tohto vodojemu ( v tomto prípade nebudovať nový vodojem  2x 75 m3.)

-          Číslovanie tlakových pásiem je opačné, 1. tlakové pásmo má byť nižšie.

-          Všetky cháničky riešiť z nekovových materiálov.

-          Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie.

T-Com Banská Bystrica zo dňa 20.10.2008

      -  Pri realizácii predmetnej stavby dôjde k styku pozemnými, alebo nadzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete v mieste stavby.

-  V zmysle § 69 ods. 7nzákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

     Žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo  poškodené zariadenia, je povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

-   Pri akýchkoľvek prácach ktorými môžu byť ohrozené, alebo poškodené  telekomunikačné zariadenia, je povinný vykonať všetky objektívne účinné  ochranné opatrenia tým že sa  zabezpečí:

-   Pred začatím zemných prác  vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo v teréne.

 -  Preukázateľne oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, vytýčenou a vyznačenou  polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

-   Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  +-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

-  Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vytýčenej polohy zariadenia.

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.

-  Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním).

-   Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia.

-   Overenie výškového uloženia zariadenia  ručnými sondami.

 -  V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) vyžiadať si určenie bodu napojenia na adrese Slovak Telekom, a.s. Horná 77, Banská Bystrica. 

-    Ďalší stupeň PD zaslať na vyjadrenie.

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Bratislava zo dňa 19.11.2008

-          Nove STL  PZ PE, PN do 90 kPa pre 406 RD am14x4 b.j. vybudované ako VTZ skupiny A  bude napojené na exitujúce STL PZ DN 200, PN do 90 kPa. Napustenie plynu do OPZ bude možné po uzatvorení zmluvného vzťahu k PZ v zmysle vyjadrenia k žiadosti č. 1002061108, čl. 1.2.6. Následne žiadateľ vybuduje pripojovacie PZ k budúcim odberným miestam ako VTZ skupiny B ukončené HUP na hranici súkromného pozemku tak, by boli prístupné z verejného priestranstva.

Projektovú dokumentáciu PZ, OPZ a rekonštrukciu RS pre stavebné povolenie je potrebné zaslať na odsúhlasenie na odd. prevádzky TC, Vápenícka16, Prievidza.

-          V prípade potreby vytýčenie existujúcich sietí pred spracovaním PD na základe objednávky vykonajú pracovníci SPPa.s., LC Prievidza, stredisko údržby potrubných systémov Žiar nad Hronom.

-          Za technické riešenie zodpovedá v plnom rozsahu projektant. Ďalšie požiadavky na zriaďovanie a prevádzkovanie plynových zariadení ustanovuje vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. a podmienky pripojenia v zmluve na dodávku zemného plynu.

-          Celkové posúdenie projektu z hľadiska dodržania bezpečnostno–technických požiadaviek a vydanie osvedčenia konštrukčnej dokumentácie vykonáva na požiadanie Technická inšpekcia SR.

 Správca PTZ Orange Slovensko a.s.-  Michlovský s.r.o.  zo dňa 20.10.2008

-          Záujmovým územím prechádzajú PTZ Orange. Nutné vytýčiť. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky, súbeh realizovať mimo ochranné pásmo PTZ Orange.

      Žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo  poškodené PTZ, je povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

 -    Pred začatím zemných prác  vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ a priamo v teréne.

 -  Preukázateľne oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, vytýčenou a vyznačenou  polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

-   Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  +-30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1m ( v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

-   Aby  odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu.

-   Pred zahrnutím previesť zhutnenie zeminy popod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie.

-   Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ .

-   Pred zahrnutím zeminy prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ .

Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, udelil dňa 21.1.2009 súhlas na nepoľnohospodárske použite poľnohospodárskej pôdy  za dodržania týchto podmienok:

-  Poľnohospodársku pôdu na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia  vydaného v zmysle   § 17 odst. 1) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ObPÚ v Žiari nad Hronom v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

-     Zabezpečiť,  aby realizácia stavby nespôsobovala zhoršenie prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.

-          Pri realizácii odsúhlaseného zámeru

a)  nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodárovanie  poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb

b) zabrániť drobeniu pozemkov

c) minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy

-      Vykonať skrývku humusovitého horizontu poľnohospodárskej pôdy.

  Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici – ŠVS zo dňa 22.10.2008

-          Rešpektovať ochranné pásmo skupinového vodovodu Turček – Kremnica – Žiar nad Hronom a existujúcich vodojemov.

-          Projekt pre stavebné povolenie je potrebné predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy  podľa  § 28 vodného zákona.

  Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici – orgán príslušný vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie  zo dňa 8.10.2008

      -    Upozorňujú na skutočnosť, že v dokumentácii ktorá bola predložená na vyjadrenie nie je známe v ktorej etape výstavby bude realizovaná plánovaná výstavba občianske vybavenosti, ktorá podľa prílohy 8 k zákonu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dosahuje prahov hodnotu pre zisťovacie konanie a to v časti 9. Infraštruktúra pol.č. 14. Projekty rozvoja obcí vrátane položky b) budovy pre obchod a služby, kde prahová hodnota v časti B pre zisťovacie konanie je od 2000 m2 úžitkovej plochy. 

  Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici – ŠS OH zo dňa 1.10.2008

-  V priebehu prác spojených s výstavbou inžinierskych sietí je potrebné dodržiavať  ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a ich doplnení v znení neskorších predpisov.

-    Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie zhodnotenie pre potreby stavebníka.  

-    Nevyužiteľné odpady z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu.

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici – ŠS OPaK zo dňa 9.10.2008

-          Uvedená stavba je navrhovaná v území  s prvým stupňom ochrany podľa zákona   o ochrane prírody a krajiny, kde sa uplatňujú ustanovenia všeobecnej ochrany prírody a krajiny, hlavne ochrana biotopov a ochrana  prirodzeného druhového zloženia ekosystémov. V predmetnom území je značený náučný chodník „Šibeničný vrch“, ktorý je zakreslený aj v turistických mapách a je potrebné tento rešpektovať v ďalšom stupni PD.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom  zo dňa 15.10.2008

      -    Pre vykonanie prác   v dotyku s cestou III/05076 je príslušným povoľovacím orgánom Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom.

      -  V plnej miere dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších  predpisov a vykonávacích vyhlášok

      -    Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán  o vydanie rozhodnutia o pripojení na cestu III/05076.  K žiadosti o povolenie pripojenia je potrebné doložiť okrem príslušnej dokumentácie súhlasné stanoviská od správcu cesty Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. závod 16 Žiar nad Hronom a Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiari nad Hronom.

       -    Investor stavby minimálne 30 dní pred samotnou realizáciou prác na pripojení požiada cestný správny orgán

             a) o povolenie na zvláštne užívanie  cesty III/05076

             b) o čiastočnú uzávierku cesty III/05076

             c) o určenie dočasného prenosného dopravného značenia na ceste III/05076

            K uvedeným žiadostiam žiadateľ doloží okrem príslušnej potrebný súhlas správcu cesty BBRSC, a.s. závod 16, Žiar nad Hronom so sídlom v Ladomerskej Vieske a odsúhlasený  projekt DZ dopravným inžinierom ODI, OR PZ v Žiari nad Hronom.

-          Vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste III/05076 a nie je možné ju použiť ani pri spätnom zásype.

-          Stavbu je potrebné je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie.

-          Práce v dotyku s cestou III/05076 nie je možné realizovať v zimnom období  31.10. do 15.4. príslušného kalendárneho roka.

Okresné riaditeľstvo PZ – ODI v Žiari nad Hronom zo dňa 21.10.208

-          Navrhovaná kategória obslužných komunikácii MO 6,5/40 sa podľa STN 73 6110 používa v stiesnených podmienkach, čo v danom prípade pri vytváraní novej bytovej jednotky  nenastáva. Komunikáciu riešiť v kategórii MO 7,5/40.

-          Dopravná obsluha  454/ bytových jednotiek výrazne zmení dopravné pomery v stykovej križovatke s cestou III/05076 v ďalšom stupni PD posúdiť potrebu zriadenia samostatného odbočovacieho pruhu vľavo v zmysle STN 73 6102.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. pracovisko Žiar nad Hronom zo dňa 14.10.2008

-          Zachovať odvodnenie cesty  III/05076  so zachovaním pozdĺžneho sklonu. 

-          Plocha prekrytia odvodňovacieho systému cesty III/05076 a priľahlá prístupová cesta v dĺžke min. 20m bude spevnená, bezprašnej úpravy, jeho plochou nesmie na vozovku zatekať povrchová voda.

-          Vjazd (pripojenie)je potrebné zabezpečiť proti vytekaniu dažďových vôd  na cestu III/05079.

-           Napojenie vjazdu musí byť plynulé a nesmie výškovo presahovať úroveň vozovky.

-          Začatie prác musí byť odsúhlasené min.  dní pred plánovaním začatím stavby a schválené zodpovedným zástupcom BB RSC a.s. pracovisko Žiar nad Hronom.

-          Investor stavby uzatvorí pred vydaním stavebného povolenia (resp. povolenia na zriadenie vjazdu) nájomnú zmluvu na dobu neurčitú s BB SK , v zmysle § 663 Občianskeho zákonníka na nehnuteľnosti v správe BB  RSC a.s., ako doklad oprávňujúci  realizovať predmetnú stavbu v zmysle § 58 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v platnom znení.

-          Žiadosť o spracovanie nájomnej zmluvy, predloženej  BBRCS a.s. pracovisko Žiar nad Hronom bude obsahovať v prílohe príslušné doklady k nehnuteľnosti.

-          V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného zariadenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu  orgánu a správcovi cesty.

-          Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty III/05076 v zmysle schváleného operačného pláni ZUC.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom zo dňa 27.10.2008

-          V PD ktorá bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia riešiť požiadavky vyhl.  MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb  vodou na hasenie požiarov vypracované špecialistom požiarnej ochrany  v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), d) zákona č. 314/201 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z.z.

Archeologický  ústav SAV, Nitra zo dňa 9.11.2008

-    Na uvedenej stavbe je nevyhnutné vykonať archeologický výskum,  a to paralelne so  stavebnými prácami formou vyhľadávania archeologických objektov a nálezov.

-  Stavebník ohlási najmenej s dvojtýždňovým predstihom plánovaný začiatok prác Archeologickému ústavu v Nitre a Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici.

-  Stavebník si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu, ktorou je podľa§ 36 ods.2 zákona o ochrane pamiatkového fondu  Archeologický ústav  SAV v Nitre, alebo iná právnická osoba s oprávneným Ministerstvom  kultúry SR.

-    Stavebník a dodávateľ uzatvoria s realizátorom výskumu  zmluvu o dielo  a zároveň vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického  výskumu.

-    Náklady na archeologický výskum uhradí stavebník v zmysle § 28 ods. 1 citovaného zákona.

9.   Dokumentáciu  pre   územné   rozhodnutie  o umiestnení stavby „Nový Žiar nad Hronom – Inžinierske siete“ ako aj „Nový Žiar – Pripojovacie IS“  vypracoval  DESIGN ENGINEERING, s.r.o., Palisády 33, 800 06 Bratislava.    

 

II.     Námietky účastníkov konania:

      Urbárske a pasienkové spoločenstvo Žiar nad Hronom, Poľnohospodárske družstvo, Partizánska 155, 965 01 Žiar nad Hronom,  Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica   - nemali námietky.

      Slovenský plynárenský priemysel  - distribúcia a.s.  Bratislava - uplatnila podmienky týkajúce sa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sú  v plnom rozsahu rešpektované  v bode I/3 tohto rozhodnutia.

Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Žiar nad Hronom – podmienke bolo v plnom rozsahu vyhovené v bode I/7 tohto rozhodnutia.

   Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica -  podmienkam bolo vyhovené v bodoch  I/3., I/4., I/5. a I/6.  tohto rozhodnutia.

     

III. Pamiatkový úrad SR Bratislava vydal dňa 10.12.2008 č. PÚ -08/1709-6/8778/Mly  rozhodnutie v ktorom prišiel k záveru, že je nutné vykonať záchranný archeologický výskum  ako predstihové opatrenie za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemina území predmetnej stavby.

 

IV. Krajský pamiatkový úrad  Banská Bystrica vydal dňa 9.1.2008 č. BB-09/73-1/158/FRA  rozhodnutie  v ktorom určil podmienky  vykonávania predstihového záchranného archeologického výskumu  podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona.

-  Podmienky tohto rozhodnutia je nutné rešpektovať v plnom rozsahu.

 

      Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí  však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie:

 

Nový Žiar, s.r.o., Haburská 49/A 821 01 Bratislava, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje DESIGN ENGINEERING, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom podali dňa 18.9.2008   návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Nový Žiar nad Hronom – Inžinierske siete“  - líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

 

              Začatie územného konania bolo oznámené známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou oznámením  číslo spisu 3876/2008 zo dňa 17.10.2008. Oznámenie bolo zverejnené  na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom vyvesené dňa 21.10.2008 a zvesené dňa 21.10.2008.  Jeho vyvesenie bolo oznamované v mestskom rozhlase.   Predmetné oznámenie bolo zverejnené aj na internete. Počas zverejnenia oznámenia o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou neboli uplatnené žiadne námietky. Dňa 20.11.2008 o 9.30 hod. sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním o ktorého priebehu je spísaná zápisnica. Na pojednávaní neboli uplatnené nové  námietky a pripomienky. Zástupcovia StVS, a.s. Banská Bystrica trvali na vyjadrení ktoré v konaní uplatnili písomne dňa 27.10.2008.

 

K dokumentácii pre územné rozhodnutie sa písomne vyjadrili:

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici – orgán príslušný vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie   dňa 8.10.2008

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko  Žiar nad Hronom, ŠVS dňa 22.10.2008

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko  Žiar nad Hronom, ŠS OPaK dňa 9.10.2008

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko  Žiar nad Hronom ŠS OH  dňa 1.10.2008

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom dňa 27.10.2008

Okresné riaditeľstvo PZ – ODI v Žiari nad Hronom  dňa 21.10.208

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom  dňa 15.10.2008

Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrica dňa 21.1.2009

Stredoslovenská energetika, Distribúcia, a.s. Žilina  dňa 14.11.2008

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica dňa  22.10.2008

T-Com Banská Bystrica  dňa 20.10.2008

Správca PTZ Orange Slovensko a.s.-  Michlovský s.r.o.  dňa 20.10.2008

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Bratislava  dňa 19.11.2008

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. pracovisko Žiar nad Hronom dňa 14.10.2008

Archeologický  ústav SAV, Nitra  dňa 9.11.2008

          Všetky uvedené vyjadrenia sú súhlasné  s podmienkami, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode I/8  a je ich nutné v ďalšom stupni projektovej dokumentácie  a následnom  stavebnom konaní rešpektovať v plnom rozsahu. 

           

           Súhlasné vyjadrenia bez podmienok uplatnili v konaní tieto dotknuté orgány a dotknuté orgány štátnej správy:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom dňa 6.10.2008

Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia dňa 29.9.2008

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici – ŠS OO zo dňa 7.10.2008

Obvodný banský úrad, Banská Bystrica  dňa 11.11.20058

Letecký úrad SR, Bratislava dňa 31.10.2008

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava dňa 6.10.2008 – nie sú v konaní dotknutí

T-Mobile Slovensko a.s., dňa 14.10.2008 – nie sú v konaní dotknutí. 

 

Pamiatkový úrad SR Bratislava vydal dňa 10.12.2008 č. PÚ -08/1709-6/8778/Mly  rozhodnutie a taktiež Krajský pamiatkový úrad  Banská Bystrica dňa 9.1.2008 č. BB-09/73-1/158/FRA - podmienky uvedené v týchto rozhodnutiach je nutné rešpektovať v plnom rozsahu.  

 

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške 500,-Sk - 16,50€.

 

 

Poučenie:

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na  stavebný úrad -  Mesto Žiar nad Hronom.

         Po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom, podľa § 247 ods.2, Občianskeho súdneho poriadku.

 

 

 

  

                                                                                                        Mgr.Ivan  Černaj

                                                                                                      primátor


Novinky

29.05.2020 10:33:45 Kultúra

Hvezdáreň v Žiari ožije znova od 1. júna

S potešením oznamujeme, že od 1. júna 2020 otvárame všetky organizačné súčasti Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v našom ...

29.05.2020 09:42:58 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Berchtoldt staviteľ

Príchod Grófa Berchtoldta znamenal pre kaštieľ a aj pre celý Sv. Kríž nové obdobie zveľaďovania a stavebného rozvoja. Ako sme ...

28.05.2020 08:16:27 Naše mesto

Retro v Úliku na Dvojke

V máji sa v ŠKD na našej Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika konala celoklubová aktivita pod názvom Retro ...

27.05.2020 08:31:32 Naše mesto

Od 1. júna posilní Banskobystrický samosprávny kraj školské spoje

Spolu s otváraním základných a materských škôl pribudnú v cestovných poriadkoch prímestských autobusov SAD Zvolen a SAD Lučenec ranné a ...

25.05.2020 08:59:41 Naše mesto

Čakajú nás prehánky a dážď, ale aj slnečné dni

Po veľmi chladnom období, ktoré bolo u nás v polovici mája sa v ďalších dňoch pozvoľna otepľovalo. Výrazné výkyvy teploty ...

21.05.2020 10:41:36 Naše mesto

Rúško pre každého pacienta či dezinfekcia na každej izbe

Žiarska nemocnica zvýšila hygienický štandard a volá pacientov na prehliadku či plánovaný zákrok: Zostali ste doma pre nás. Pripravení sme ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne